Program Tábor - 17. května 2012

plakat_tabor

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

dsc0051Základní škola Planá nad Lužnicí, ČSLA 65, 391 11 Planá nad Lužnicí, tel.: 381 291 289,
fax.: 381 292 490, e-mail: skola@zsplana.cz

ID datové schránky: ifdmq6q

Nejstarší známá budova školy stála na místě dnešního rodinného domu rodiny Voráčkovy. První zmínka je z doby josefinských reforem – z roku 1790. Tehdy školu navštěvovalo 101 dítě, po 100 letech přesáhl počet žáků tři stovky. V současnosti se počet žáků pohybuje kolem 300 až 350.

V roce 1830 bylo rozhodnuto, že bude postavena nová budova školy. Měla dvě třídy. V roce 1883 byla škola rozšířena ještě o třetí třídu a  od roku 1896 měla Planá školu čtyřtřídní. Jen pro ilustraci – do jedné třídy docházelo 80 i více dětí.

Na počátku 20 století přestala budova školy vyhovovat i z bezpečnostních důvodů, místní školská rada se odhodlala k akci. Prosazení návrhu na stavbu nové školy nebylo vůbec jednoduché, někteří členové rady považovali takovou budovy za zcela zbytečnou. Byl realizován jednodušší a méně nákladný projekt na místě bývalé školní budovy. Stavba trvala necelý rok. Budova byla otevřena v pohnutých časech Protektorátu Čechy a Morava – 28. 10. 1939.

Budova byla moderní, vešla se do ní tělocvična, jídelna se školní kuchyní, kreslírna, dílna a 11 učeben. Díky tomu byla škola v Plané nad Lužnicí přejmenována na školu obecnou a měšťanskou. To mělo veliký význam pro život obce, do té doby totiž děti z Plané dojížděly do měšťanky v Táboře.

Děti si moc budovy neužily, brzy se do školy nastěhovali vojáci, později německá mládež organizovaná v Hitlerjugend. Plánské děti se pak museli učit v náhradních prostorách. Takže se učilo např. ve výčepu u Votočků, v Belladově vile, u Řeháků, ve vile u Bartoňů apod. Teprve po skončení války se děti vrátily zpět do školní budovy.

V roce 1979 byla ke škole přistavěna nová tělocvična, později bylo rozhodnuto, že bude přistavěn ještě nový osmitřídní pavilon se čtyřmi třídami pro školní družinu. Tato stavba byla otevřena v září 1984.

V této podobě slouží škola s drobnými stavebními úpravami do dnešní doby. V té nejnovější historii jsou jejím mezníkem povodně z roku 2002, kdy voda v nejnižších částech nového pavilonu dosáhla výšky jednoho a půl metru. Školu se ale podařilo velice rychle opravit a 1. září 2002 otevřít pro nový školní rok. Bylo to také díky finančním darům ze širokého okolí i z celé ČR, a také díky pomoci občanů Plané nad Lužnicí.

Ve škole je přístupné dětské oddělení Městské knihovny, škola má odpovídající počítačovou učebnu, zmodernizovanou školní kuchyni, moderní odborné učebny a samozřejmě pedagogický sbor, bez něhož by nebylo možné uskutečňovat školskou reformu, která v současnosti probíhá v základním školství ČR.

Zapojujeme se do nejrůznějších projektů – „Dokážu to“, „Trvalá obnova školy“, „Kruh spolupracujících škol“, „Ekonomická gramotnost“, „Tvořivé myšlení“ apod. Plánské děti se umisťují pravidelně na čestných místech v oborových olympiádách, sportovních soutěžích, ve škole funguje šachový klub, sídlí zde odloučené pracoviště ZUŠ Sezimovo Ústí. Žáci jsou úspěšní i v přijímacích řízeních na víceletá gymnázia, v devátém ročníku pak na vybrané obory středoškolského vzdělávání. Každoročně nabízíme našim žákům velmi pestrou nabídku volitelných předmětů a kroužků, které zajišťuje pedagogický sbor školy a také externisté.

MÍSTNÍ SKUPINA VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK

Kadlecova 306, 392 01 Soběslav, tel. 606 465 537, email:srutova.zdena@tiscali.czwww.vzs-sobeslav.cz,

dsc0048VZS Soběslav je samostatné občanské sdružení, které vzniklo v roce 1982. Základem činnosti je zejména preventivní záchranná služba, příprava a výcvik členů, příprava dětí a mládeže, příprava techniky a materiálu, zdravotnické kurzy v sezóně provádíme ve spolupráci s VZS České Budějovice hlídkovou činnost na Lipenské přehradě. Dále provádíme čistění studní a jímek, školíme veřejnost v technice první pomoci, zajišťujeme první pomoc při kanoistických, triatlonových a na vyžádání i jiných závodech. Ve spolupráci s VZS Českých Budějovic zajišťujeme kurzy pro Plavčíky, pro Mistry plavčí, Záchranář - Hladinová služba, Záchranář na divoké vodě. Dále provádíme školení zdravotníků zotavovacích akcí ve spolupráci s OS ČČK Tábor, kurzy první pomoci při úrazech na vodě, bezpečnost na bazénech a koupalištích či divoké vodě. Nabízíme praktický výcvik v bazénu.

Součástí této organizace pracuje oddíl mládeže, který se pravidelně účastní republikových i mezinárodních soutěží v záchranářském sportu i prezentací nutným k záchraně tonoucích a zraněných. Při této činnosti spolupracuje s ČČK Tábor a DDM Tábor.

DUPÁČEK DĚTSKÁ COUNTRY TANEČNÍ SKUPINA při Domu dětí a mládeže Tábor

Adresa: Lenka Kosobudová, Hošťálkova 1378, 390 02 Tábor, tel.: 605 176 169, www.dupacek.cz,

mailto:lenka.kosobudova@seznam.cz, facebookhttp://www.facebook.com/pages/CTS-Dupáček/150266028351762
dsc00731Country skupina DUPÁČEK je především dětskou taneční skupinou. Věková hranice se pohybuje od 5 do 15 let. Taneční hodiny jsou rozděleny do tří skupin a to podle věku, ale především podle dovednosti tanečnic a tanečníků. Nezaměřujeme se na žádné moderní tance, ale na tradiční COUNTRY. Samozřejmě nezůstáváme jen u tohoto stylu. Pouštíme se i do LINE DANCE, SQUAER DANCE, a HISTORICKÝCH TANCŮ. Samostatnou kapitolou v naší činnosti je výuka CLOGGINGU, který se trénuje na samostatných hodinách. Své znalosti pak zúročíme na vystoupeních v rámci plesů, hudebních festivalů a na akcí pořádaných odborem kultury města Tábor. Pro děti připravujeme i víkendové pobyty většinou na různých chatách a týdenní letní tábory. Na takových akcích nejen tancujeme, ale také hrajeme hry, vyrábíme nejrůznější výtvory a večer nechybí ani kytara.

DIVADÉLKO NA NITCE

p1090294Divadélko Na nitce má za sebou zhruba roční existenci. Vzniklo díky iniciativě plánských knihovnic Václavy Vyhnalové a Evy Žaludové a ve městě se nakonec našlo dalších 12 nadšených ochotníků, dospělých i dětí. První marionety, tedy plnohodnotné shora voděné loutky, se nalezly takříkajíc “po předcích”, další vznikaly a vznikají díky řezbáři panu Maredovi a šikovnosti členů souboru. Na repertoáru se objevily nejdříve pohádky (Vodnická pohádka, Perníková chaloupka, O chytrém myslivci), k nimž přibyly také hry vážnějšího rázu (Hra o svatém Václavovi, Třetí král). Divadélko Na nitce vystupuje na akcích města Plané (Vodnický den, Svatováclavský jarmark), při pasování nových čtenářů v plánské knihovně, v Mateřské škole Pohádka i na dalších místech (G-centrum Tábor, KD Bechyně). V současné době připravujeme pohádkovou hru o Kolískovi a uprchlých pirátech a opět dojde také na lidovou pohádku. Naše zkoušky probíhají obvykle v pondělí od 16:30 do 18:00 v 1. patře plánské radnice. Srdečně zveme na naše představení, ale i do našeho souboru, kde je zapotřebí hlavně mužských. Kontakt na naše divadélko získáte v plánské knihovně, tel. 381292247, případně na e-mailu: knihovna@plananl.cz.

MŠ POHÁDKA PLANÁ NAD LUŽNICÍ

warmy-msplana_logoNOTIČKY A KAŠPÁREK MŠ POHÁDKA PLANÁ NAD LUŽNICÍ
Mateřská škola Pohádka, ČSLA 515, 391 11 Planá nad Lužnicí, tel. 381 292 152, 724 168 886

e-mail: msplananluz@seznam.cz, http://ms.plananl.cz
Pěvecký sboreček nejmenších plaňáků.
Doplňkové programy - záměrem doplňkových programů školy je nabídnout možnost rozvinout dětský talent, či maximálně zabezpečit vzdělávací nabídku pro ty, kteří disponují hlubšími schopnostmi k určitým činnostem.
Základem je maximálně respektovat potřeby dětí, jejich zájem o nabízenou činnost.
Šikulka - program se zaměřením na náročnější vzdělávací nabídku v oblasti výtvarných a pracovních činností a činností s keramickou hlínou
Píšťalka - program posilující zdraví dětí - pískání na zobcovou flétnu
Notičky - program se zaměřením na hudebně pohybové činnosti
Hopsálek - program zaměřený na pohybové činnosti
Kašpárek - program zaměřený na tvořivou dramatiku a dramatizaci
Seznamování s Aj - program se zaměřením na seznamování s cizím jazykem
Logohrátky - program zaměřující se na logopedickou prevenci
Turisťáček - program zaměřující se na poznávání a pobyt v přírodě, ekologickou a enviromentální výchovu
Jóga pro děti

MAŽORETKY 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ

dsc00351Základní škola, Školní náměstí 628, 391 02 Sezimovo Ústí, tel./fax. 381 275 188
e-mail: vanasek@zs2su.cz, www.zs2su.cz

Mažoretky na škole působí od roku 1999. Úspěšně reprezentují školu a město Sezimovo Ústí nejen u nás, ale i v zahraničí. Děvčata jsou rozdělena do jednotlivých skupin podle věku. Nejmladší mažoretky z mateřských a nejstarší ze středních škol jsou podporované městem Sezimovo Ústí. Při nástupu do základní školy přecházejí do kroužku mažoretek v rámci školní družiny nebo školního klubu naší školy.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHÝNOV

Základní škola Chýnov, Gabrielovo náměstí 16, 391 55 Chýnov, tel: 381 297 056
e-mail: zschynov@zschynov.cz, www.zschynov.cz

b_tan_skupina_01Základní škola Chýnov sestává z komplexu 3 budov, které jsou propojeny dvěma chodbami. V jedné jsou umístěny šatny, ve druhé zabudovány žebřiny, takže slouží též jako minitělocvična v kombinaci s Fitcentrem. Plně je využíváno hřiště s umělým povrchem na školním dvorku jak pro výuku tělesné výchovy, tak pro mimoškolní činnost družiny a sportovních kroužků. Celková kapacita - Základní škola 1 a 2 stupeň, kapacita 500 žáků, Školní družina - kapacita 200 žáků, Školní klub - kapacita 100 žáků , Školní jídelna Image školy - Přidružená škola UNESCO, Kolektivní člen Klubu ekologické výchovy, titul ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 1. Stupně, škola využívající výstupy z projektu Operačního programu rozvoje lidských zdrojů: „Pilotní základní školy Klubu ekologické výchovy jako centra modernizace vzdělávání pro udržitelný rozvoj”, Kvalitní školní časopis SLIM (Studentský lehce informační magazín), zapojení v humanitárním hnutí „ Hnutí na vlastních nohou”, které nese logo „Stonožka”. Účast v projektu „No Bullies Fashion” (Nechtěné dědictví), Podpora občanského sdružení CPK - CHRPA - výcvik koní pro hiporehabilitaci, škola podporující Fond Sidus, o.p.s., výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení, Zapojení do projektu Dejte šanci dětem ulice, Zapojení do sítě škol M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy), Vynikající péče o talenty, vysoká nabídka zájmových útvarů, Nadstandartní péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebamiZájmové útvary vedou učitelé v rámci pracovní doby dále dobrovolníci z řad rodičů a občanů města Chýnov. Tím se daří pokrýt každoročně cc 30 zájmových útvarů, které děti mohou využívat.Školní projekty - Evropský den jazyků, celoškolní projekt Světový den pro srdce (Přidružená škola UNESCO - zdravý životní styl, Memoriál Tomáše Havla, přespolní štafetový běh na počest našeho bývalého žáka, Recyklohraní, škola vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů, umožňuje žákům též sběr baterií a drobného elektroodpadu, Týden škol UNESCO „Kapky poznání ke Dni Země”, Memoriál Hany Kapplerové, exkurze do Temelína a Planetária v Českých Budějovicích, Bloudění vesmírem…

TÁBORSKÁ GARDA

TÁBORSKÁ GARDA při Domu dětí a mládeže Tábor - ŠERMÍŘSKÝ SPOLEK TÁBOR - TÁBORŠTÍ KUPCI
HDS Táborští kupci, Bukurešťská 2795, 390 05 Tábor, tel.: 723 291 867 605 718 425,
e-mail:standa.kafka@centrum.cz, www.taborstikupci.cz

dsc0075Historicky - divadelní soubor pro děti a mládež od 12 -18 let . Skupina byla založena v roce 1999. U zrodu bylo pět mladých lidí, kteří byli (a snad ještě jsou) zapáleni do historického šermu a české historie vůbec. V této době se kluci věnovali pouze šermování a jezdili na rekonstrukce historických bitev. Postupem času se rozšiřoval nejen zájem nových členů, ale i okruh působnosti. Díky Domu dětí a mládeže v Táboře funguje od roku 2002 dětská odnož - zájmový útvar Klub Robina Hooda, pod vedením našich členů. Tento humorně pojmenovaný “kroužek” ale sklidil velký úspěch a zájem je o něj stále větší. Proto se z něj v roce 2006 stala Táborská Garda, která je schopna samostatného vystupování na různých akcích.

TRUBAČI OMS

dsc0121TRUBAČI MYSLIVECKÉHO SPOLKU - PŘI ZUŠ SEZIMOVO ÚSTÍ
Šárka Kvičinská, ZUŠ Sezimovo Ústí, Nerudova 648, 391 02 Sezimovo Ústí, tel./fax. 381 275 383,

e-mail: zussu@volny.cz, www.zus-sezimovo-usti.cz/

V roce 2003 se postupně vytvořila ve třídě lesních rohů učitelky Šárky Kvičínské čtyřčlenná skupinka dětí zapálených do myslivosti, které projevily přání naučit se hrát lovecké signály a hlaholy na B lesnice. První nástroje zakoupila dětem ZUŠ Sezimovo Ústí a nad rámec výuky hry na lesní roh se je děti naučily ovládat . Základní informace o tradici lovecké hudby a hlavních signálech používaných v myslivecké praxi poskytli trubači od společnosti Lesy Tábor. Následovala první vystoupení při zahajování mysliveckých plesů v Ústrašicích, Dírné a okresního mysliveckého plesu v Táboře. Tento malý trubačský sbor posluchače natolik zaujal, že si ho v lednu 2005 vzal spolu se ZUŠ v Sezimově Ústí pod svá křídla Okresní myslivecký spolek v Táboře.
Hlavní činností trubačského kroužku se postupně stalo využití lovecké hudby při akcích pořádaných OMS Tábor nebo přímo jednotlivými mysliveckými sdruženími na území okresu Tábor. V současné době trubači vystupují například při zahájení kurzů uchazečů o první lovecký lístek i zkoušek pro myslivecké hospodáře. Lovecké fanfáry zaznívají při kynologických , střeleckých a mnoha jiných různých loveckých akcích. Velmi potěšitelné je to, že myslivecké tradice pronikají stále více přímo do praxe v jednotlivých sdruženích. Ta nabízejí mladým trubačům možnost vystoupení a tím pomáhají dalšímu šíření tradice lovecké hudby v revírech na Táborsku Trubači OMS při ZUŠ Sezimovo Ústí jsou dnes již 18ti členným souborem. Vedle účinkování na zmiňovaných akcích patří mezi již tradiční a nejmilejší naše vystoupení mezi dětmi při okresním kole soutěže O zlatou srnčí trofej a při vrcholné kynologické akci pořádané OMS Tábor Memoriálu Jana Hlubockého.
Soubor se pravidelně zúčastňuje národních a mezinárodních soutěží mysliveckých trubačů.Trubači natočili zatím dvě CD. V roce 2006 Česká lovecká hudba a v roce 2007 CD Česká a německá lovecká hudba